NAI-000023
ตะปูคอนกรีต No.7x3
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 51 กล่อง
ราคา 90.00 บ./กล่อง
ราคา 1,580.00 บ./ลัง-20                    
สินค้าที่ใกล้เคียงกัน
ตะปูคอนกรีตดำ เมต้า No.18x2.0 (NAI-000032)
ขายวันนี้ 20 กล่อง
มีสินค้า 57 กล่อง
ราคา 20.00 บ./กล่อง
ราคา 130.00 บ./กล่องใหญ่-10
ตะปูคอนกรีตดำ เมต้า No.25x2.0 (NAI-000033)
ขายวันนี้ 20 กล่อง
มีสินค้า 57 กล่อง
ราคา 20.00 บ./กล่อง
ราคา 140.00 บ./กล่องใหญ่-10
ตะปูคอนกรีตดำ เมต้า No.30x2.0 (NAI-000034)
ขายวันนี้ 20 กล่อง
มีสินค้า 12 กล่อง
ราคา 23.00 บ./กล่อง
ราคา 165.00 บ./กล่องใหญ่-10
ตะปูคอนกรีต No.12x1 (NAI-000029)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 15 กล่อง
ราคา 105.00 บ./กล่อง
ราคา 1,850.00 บ./ลัง-20
ตะปูคอนกรีต No.12x1 1/2 (NAI-000030)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 18 กล่อง
ราคา 105.00 บ./กล่อง
ราคา 1,850.00 บ./ลัง-20
ตะปูคอนกรีต No.7x3 (NAI-000023)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 51 กล่อง
ราคา 90.00 บ./กล่อง
ราคา 1,580.00 บ./ลัง-20
ตะปูคอนกรีต No.7x4 (NAI-000024)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 39 กล่อง
ราคา 95.00 บ./กล่อง
ราคา 1,650.00 บ./ลัง-20
ตะปูคอนกรีต No.8x2 1/2 (NAI-000025)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 14 กล่อง
ราคา 90.00 บ./กล่อง
ราคา 1,580.00 บ./ลัง-20
ตะปูคอนกรีต No.9x1 (NAI-000026)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 9 กล่อง
ราคา 95.00 บ./กล่อง
ราคา 1,650.00 บ./ลัง-20
ตะปูคอนกรีต No.9x1 1/2 (NAI-000027)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 4 กล่อง
ราคา 95.00 บ./กล่อง
ราคา 1,650.00 บ./ลัง-20
ตะปูคอนกรีต No.9x2 (NAI-000028)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 8 กล่อง
ราคา 95.00 บ./กล่อง
ราคา 1,610.00 บ./ลัง-20
ตะปูคอนกรีตดำ ตราหัวนก SWALLOW No.18x2 (NAI-000039)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 0 กล่อง
ราคา 18.00 บ./กล่อง
ตะปูคอนกรีตดำ เมต้า No.35x2.0 (NAI-000035)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 10 กล่อง
ราคา 25.00 บ./กล่อง
ราคา 180.00 บ./กล่องใหญ่-10
ตะปูคอนกรีตดำ เมต้า No.40x2.0 (NAI-000036)
ขายวันนี้ 0 กล่อง
มีสินค้า 38 กล่อง
ราคา 27.00 บ./กล่อง
ราคา 200.00 บ./กล่องใหญ่-10